روش تجزیه و تحلیل (آنالیتیکس)

بدن خودتان را بهتر بشناسید

آنالیز را شروع کنیدوزنه یک تکرار بیشینه (1RM) خود را محاسبه کنید
از وزنی استفاده کنید که فکر م کنید مطمئناً م توانید چندین بار آنرا تکرار کنید؛ مثلا در پرس نیمکت: وزنه 50 کیلوگرمی، تا آن تعدادی که م توانید بدون فشار و کش آمدن ادامه دهید. فرض کنیم شما م تواند 12 تکرار را با آن وزنه 50 کیلوگرمی بزنید؛ باید عدد 50 را در باکس وزنه (multi rep weight) و عدد 12 را در باکس مربوط به تعداد تکرارها (number of Reps) که در ماشین حساب وجود دارند وارد کنید. نتیجه ای که حاصل م شود: حداکثر وزنه ای که باید یکبار بزنید 69 کیلوگرم است